Skip to main content

သင့္ဆိုဒ္အား အၿမဲ သက္၀င္လႈပ္ရွားေစပါ။


Having trouble? Watch on YouTube instead

အင္တာနက္လိုင္း အသံုးျပဳမႈ ရပ္ဆိုင္းသြားျခင္း (DoS) ႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးသည့္ အင္တာနက္လိုင္း အသံုးျပဳမႈ ရပ္ဆိုင္းသြားျခင္း (DDoS) စသည့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွာ အထူးက်ယ္ျပန္႔လာေနသည့္ အင္တာနက္ဆိုင္ရာ ထူးျခားျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္၊ ယင္းတုိက္ခိုက္မႈမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူ အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွျပီး၊ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္တစ္ခုကို ၎၏ ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အေျခအေနကို ရပ္တန္႔သြားေအာင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ရိွႏိုင္ျပီး ထိုလုပ္ေဆာင္ မႈမ်ားကို လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲေရးဝါဒီမ်ားသာမက အစိုးရမ်ားအထိ၊ ယာယီအေျခအေန သို႔မဟုတ္ အဆံုးမရိွ အေျခအေနထိတိုင္ေအာင္ တိုက္ခိုက္ႏိုင္သည့္အေျခအေနရိွပါသည္။ မၾကာခဏဆိုသလိုပင္၊ ယင္းတိုက္ခိုက္ မႈမ်ားသည္ အင္တာနက္ဆာဗာမ်ားကို ေတာင္းခံေနတတ္ျပီး ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ထိုအင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ တစ္ျပင္လံုးကို ဖံုးလြမ္းသြားေစရန္ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ကာ၊ ဆာဗာလုပ္ရွားမႈမွာလည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္ သာမက တရားဝင္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ စာမ်က္ႏွာမ်ား အလိုအေလ်ာက္တုန္႔ျပန္မႈ မျပဳႏိုင္ပဲ ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အဓိကက်သည့္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္သည့္ ထူးျခားအရင္း အျမစ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေသးငယ္ေသာ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို မၾကာခဏကာကြယ္ႏိုင္သည္၊ ဥပမာအားျဖင့္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ သတင္းမီဒီယာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ား သို႔မဟုတ္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား စသည္တို႔မွာ ၎တို႔၏ မူလအရင္းအျမစ္ သို႔မဟုတ္ ဗဟုသုတအားနည္းမႈ မရိွမႈတို႔ေၾကာင့္ တစ္ခါတစ္ရံ အျမဲတေစ အလုပ္မလုပ္ပဲရပ္တန္႔သြားတတ္ပါသည္။

ဤလမ္းညြန္ခ်က္၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ယင္းသို႔ေသာ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ပိုင္ရွင္မ်ားကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ ရန္ျဖစ္ျပီး ၎တို႔ကုိ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္စာမ်က္ႏွာမ်ား ေရြးခ်ယ္တတ္ရန္အတြက္ အၾကံအဥာဏ္မ်ား ေပးအပ္ျခင္း၊ ထိုနည္းတူ ၎တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားကို ထင္ဟပ္ျပသျပီး ယင္းဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားကို အရန္အျဖစ္ ကူးယူထားရန္ လမ္းညြန္ေပးရန္ျဖစ္သည္၊ သို႔မွသာလွ်င္ ၎တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားကို ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို DoS or DDoS တို႔၏ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားရိွေနလင့္ကစား ၾကိဳက္သည့္ေနရာ တြင္ အခ်ိန္မေရြးဝင္ရွာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

JavaScript license information