بهسانسوراينترنتيپاسخ منفيدهيد!

اسنادهشداردهنده‌‌ايكه اخيراتوسط سايتويكي‌ليكسمنتشر شدهبحثيهيجان‌انگيزدر موردمحرمانهبودناطلاعاتدولتي و حقمردم درآگاهي ازآن‌ها رابرانگيختهاست. اين بحثبه حمله‌ايگسترده بهاين‌ كه آياواسطه‌هاحق انتشاراطلاعاتصحيح رادارندتبديل شدهاست.

اشتباهنكنيد ـ اينمسئله‌ايفراتر ازويكي‌ليكساست. بستنسايت‌هايينظيرويكي‌ليكسحمله‌ايجدي بهآزادي بياناست.

ناشران درايالاتمتحده حقيبنيادين درچاپاطلاعاتسياسي درستدارند.استفاده‌كنندگاناز اينترنتهم حقيبنيادين درآگاهی ازایناطلاعات وبيان نظراتخود نسبت بهآن‌هادارند كه بههماناندازه مهماست. اينارزش‌ها درسراسر جهانبه شكلقانون دربسياري ازكشورهاتدوينشده‌اند ودر ماده‌ي 19بيانيه‌يجهاني حقوقبشر ذكرگرديدهاست:

هرانساني حقآزاديعقيده وبيان دارد؛اين حق شاملآزاديعقيده بدونمداخله ونيز جستجو،دريافت وانتقالاطلاعات وعقايد ازطريقرسانه‌هابدون هيچمرزي است.

متأسفانهاينارزش‌هافقط بهاندازه‌ياراده‌ايكه از آن‌هاپشتيبانيمي‌كندمحكم واستوارهستند.زماني كهافراد يامؤسساتتصميممي‌گيرندكه به امنيتگفتار پشتكنند همه‌يما بازندههستيم. كليدشکل‌گیریيك دولتفراگير كهدر آن همه‌يمردم شركتداشتهباشند،رأي‌دهندگانيفرهيختهاست.

ما هماكنون شاهدواكنش شديدناشي ازوقايع اخيرهستيم.دولت‌ها درسراسر جهاندر حالارائه‌يقوانينيهستند كه بهشدت حقآزادي بيانما را محدودمي‌كند. درايالاتمتحده،قانون‌گزارانبابي‌پرواييقانوني راپيشنهادكرده‌اندكه بسياريازآژانس‌هايخبري راتهديدخواهد كرد.متأسفانهماپيش‌بينيمي‌كنيم كهدر هفته‌هاو ماه‌هايآينده شاهدتلاش‌هايمشابهي درسايركشورهاخواهیمبود.

اكنون زمانآن رسيدهاست تا براياحقاق حقوقخودبايستيد. بهEFF بپيونديدو در مقابلسانسوراينترنتيمقاومتكنيد. درادامه چندشيوه رامتذكرمي‌شویم كهاز طريق آنمي‌توانيدهم‌اكنوننشان دهيدكه براي شمااين مسئلهحائز اهميتاست:

  • دكمه‌ي«سانسور! نه»مربوط به EFFرا دروب‌سايتخود وفعاليتشبكه‌ياجتماعيخوددانلودكنيد.
  • آیکون یاعکس‌نشانه‌هایشبكه‌ياجتماعيخود را باتصوير«سانسور! نه»مربوط به EFFجايگزينكنيد.
  • به فعاليتTwibbonمربوط به EFFبپيونديد.
  • به عضويت EFFدرآييد و مارا درادامه‌يمبارزهبراي احقاقحقوقخودتانياري دهيد.

بر عليهسانسور سخنبگوييد

به اينمبارزهبپيونديد.دکمه‌ي«سانسور! نه»مربوط به EFFرا در جاييقرار دهيدكه ديده شودو به نفعآزادي بيانموضعبگيريد.

در :TWITTER درفعاليت Twibbonما شركتكنيد و نمادTWITTER خود را بادکمه‌ي«سانسور! نه»مربوط به EFFجايگزينكنيد.

درفيس‌بوك:تصوير خوددر فيس‌بوكرا با بادکمه‌ي«سانسور! نه»مربوط به EFFجايگزينكنيد.

در بلاگ ياوب‌سايت: كدزير را در يكپست بلاگ ياالگوي (template)وب‌سايتخود قراردهيد تاحمايت خودرا از آزاديبيان نشاندهيد.