Skip to main content

မူပိုင္၀က္ဘ္ဆိုဒ္တစ္ခု ေရြးခ်ယ္ျခင္း

အင္တာနက္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မူပိုင္ျပဳလုပ္နည္း သံုး မ်ိဳး သံုး စားရိွျပီး သင္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္-

မူပိုင္ရိွသည့္ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မွာ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ မူလေနရာမ်ားျဖစ္ကာ ယင္းတို႔သည္ သင့္အား အေကာက္အသစ္ဖန္တီးရန္ ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားထည့္သြင္းရန္ ခြင့္ျပဳႏိုင္ပါသည္၊ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္မႈသည္ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ျဖစ္ကာ ဘေလာ့ဂါ ႏွင့္ စာပံုႏွိပ္မႈ အတြက္လည္းအၾကံဳးဝင္သည္။

ေဝမွ်သံုးစြဲရျပီး မူပိုင္ရိွေသာအဓိက ပံ့ပိုးေပးသည့္စနစ္ မ်ားမွာ ကုမၼဏီမ်ားျဖစ္ကာ ၎ကုမၼဏီမ်ားက ဆာဗာမ်ားမွ လက္ခံ သည့္ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားအား ျပန္လည္ေရာင္းခ် ေပးသည္၊ အထူးသျဖင့္ ဝယ္သူမ်ား၏ ဝက္ဆိုဒ္မ်ားကုိ မူပိုင္ယူထားေသာ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားျဖစ္ျပီး အမ်ားအားျဖင့္ သင့္အတြက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေပးေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားလည္း စီမံေပးထားပါသည္ ဥပမာ အားျဖင့္ cPanel မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေဝမွ်သံုးစြဲရသည့္ မူပိုင္ရိွေသာ ပံ့ပိုးေပးသည့္စနစ္ကို သင္ အသံုးျပဳမည္ဆုိပါက၊သင္ကိုယ္တိုင္ မိမိကိုယ္ပိုင္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ ကိုအင္စေတာလုပ္တပ္ဆင္ကာ သီးသန္႔စီစဥ္ ထားရိွရန္ လုိအပ္ေပလိမ့္မည္၊ သို႔ေသာ္ ေဝမွ် သံုးစြဲျပီး မူပုိင္ ရိွေသာ ပံ့ပိုးေပးသည့္ စနစ္က ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ ဆာဗာမ်ားကို သင့္အတြက္ ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္ေပးပါလိမ့္မည္။ ဤ စနစ္မ်ိဳး၌ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ကုမၼဏီမ်ားမွာ Dreamhost ႏွင့္ Bluehost စသည့္ကုမၼဏီမ်ား ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္၊ ကိုယ္ပိုင္စီစဥ္ဖန္တီးသည့္ အင္တာနက္ဆာဗာမ်ားမွာ သင့္ကိုယ္ပိုင္အတြက္ အလုပ္လုပ္သည့္ ဆာဗာမ်ားျဖစ္သည္။ ဤအမ်ဳိးအစားတြင္ အခ်က္အလက္ဌာနမ်ားရွိ ကိုယ္ပိုင္စင္စစ္နီးပါ ဆာဗာမ်ား (VPS) ႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဆာဗာမ်ားတို႔ ပါ၀င္သည္။ ကိုယ္ပိုင္စီစဥ္ဖန္တီးရသည့္ အင္တာနက္ဆာဗာမ်ားသည္ မၾကာခဏဆိုသလုိ အထူးအေသးစိပ္က်ျပီး တိက်ေသာဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားလိုအပ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ ျပသနာေျဖရွင္းသည့္အေျဖတစ္ခုျဖစ္ပါသည္၊ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းတို႔မွာလည္း စနစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု ကိုၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ ႏွင့္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္စာမ်က္ႏွာ ကိုင္တြယ္ထိန္းသိမ္းသူမ်ား လိုအပ္တတ္ပါသည္။

ကုိယ္ပိုင္စီစဥ္ဖန္တီးသည့္ အင္တာနက္ဆာဗာမ်ား DDOS တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ျခင္းဆိုသည္မွာ အေၾကာင္းကိစၥရပ္ တစ္ခုျဖစ္ျပီး ဤ လမ္းညႊန္မႈ နယ္ပယ္ အတိုင္းအတာ၏ ျပင္ပသို႔ က်ေရာက္ေနပါသည္။

မူပိုင္၀က္ဘ္ဆိုဒ္ အမ်ဳိးအစား တစ္ခုခ်င္းစီတိုင္းတြင္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိသည္။

မူပိုင္ရွိသည့္ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား

 • လြယ္ကူသည္။ ႐ံုးတြင္း အၿမဲတမ္းနည္းပညာ ကၽြမ္း က်င္၀န္ထမ္း မလိုအပ္ပါ။
 • အခမဲ့လည္းျဖစ္သည္။
 • မူပိုင္အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈ ျပဳလုပ္ေပးသည့္ ကုမၼဏီအၾကီးစားမ်ားမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တည္ျငိမ္ျပီး လံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ ဆာဗာမ်ားရိွျပီး ၎တို႔သည္ DDoS တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုလည္း ဒဏ္ခံကာကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ အစြမ္းလည္းရိွသည္။
 • ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း၊ လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈရိွေရး၊ ႏွင့္ DDoS ခုခံကာကြယ္ျခင္းမ်ားသည္ မူလစီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ျဖစ္သည္ (သို႔ေသာ္လည္း သင့္ ကိုယ္ပိုင္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္အား ကာကြယ္တားဆီးရန္ အတြက္ လံုေလာက္သည့္ လွိ်ဳ႕ဝွက္သေကၤတ ပတ္စ္ေဝါ့ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္)

အားနည္းခ်က္မ်ား

 • မူပိုင္ရွိသည့္ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ မၾကာခဏဆိုသကဲ့သို႔ သင္၏ အင္တာနက္ဆိုဒ္ အတြက္ အက်ဳိးမျပဳသည့္ ပါ၀င္မႈပမာဏဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားရွိသည္။
 • သင္က မည္သည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲအပိုမ်ား အသံုးျပဳမည္ ဆိုသည့္အေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ အနည္းငယ္သာရွိသည္။
 • အကယ္၍ သင့္၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ဘေလာ့ဂ္ တင္ျခင္းႏွင့္ ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာမ်ားထက္ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးေသာ ပါ၀င္မႈအမ်ဳိးအစားမ်ားရွိရန္ လိုအပ္ပါက မူပိုင္ရွိသည့္အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားက သင့္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္မဟုတ္ေပ။

တပ္ဆင္ရန္အတြက္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈလိုအပ္သည့္ အဆင့္။ နိမ့္။ သင္သည္ Facebook ကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါက မူပိုင္ရွိသည့္အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈကိုအသံုးျပဳႏိုင္သည္။

DDOS ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပံု။ သင့္တြင္ မည္သည့္ ထိန္း ခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမွ် မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ သင့္အား ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသူက အကူအညီေပးသင့္သည္။

ဥပမာ။ Blogger, Wordpress.com, Maktoob, LiveJournal, Tumblr, Posterous

မွ်ေ၀လက္ခံမႈေပးသူမ်ား

အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား

 • တိုက္ဖ်က္ေခ်မႈန္းမႈ စီမံခန္႔ခြဲစနစ္ CMS ကို တပ္ဆင္ၿပီးေနာက္ အလိုအေလွ်ာက္ အရန္ပ႐ိုဂရမ္ႏွင့္ လံုၿခံဳမႈေဆာ့ဖ္၀ဲအပိုမ်ား သို႔မဟုတ္ သင့္ဆိုဒ္တစ္ခုတည္းအတြက္ အထူးေဆာ့ဖ္၀ဲ အပိုမ်ားတို႔ အပါအ၀င္ သင္လိုအပ္သည့္ မည္သည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား (သို႔) ေဆာ့ဖ္၀ဲအပိုမ်ား မဆို တပ္ဆင္ႏိုင္သည္။
 • မွ်ေဝသံုးစြဲသည့္ မူပိုင္အင္တာနက္ ပံ့ပိုးေပးသူသည္ အင္တာနက္ဆာဗာကို ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာဝန္ရိွသည္။

အားနည္းခ်က္မ်ား

 • ေငြေၾကးကုန္က်သည္။ (တစ္လလွ်င္ ၁၀ေဒၚလာခန္႔)
 • သင္၏ CMS ႏွင့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲအပိုမ်ား အသစ္ျဖစ္ေနေစ ရန္ သင့္ကိုယ္တိုင္တြင္ တာ၀န္ရွိသည္။ သက္တမ္း လြန္သြားသည့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲအပိုမ်ားေၾကာင့္ သင္၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကို ေႏွာင့္ယွက္မႈ ခံရႏိုင္သည္။
 • သင္သည္ အျခားေသာ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ ဆာဗာမွ်ေ၀သံုးစြဲသည့္အတြက္ အျခားသူမ်ား၏ လံုၿခံဳေရး ျပႆနာမ်ားသည္ သင့္အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာအား ထိခိုက္ႏိုင္သည္။

တပ္ဆင္ရန္အတြက္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈ လိုအပ္သည့္ အဆင့္။ အလယ္အလတ္။ သင့္အား လက္ခံသူ၏ control panel ကို မည္သို႔ လမ္းေၾကာင္းလိုက္ရမည္ကို သိရန္ လိုအပ္သည္။ FTP/SFTP/SSH ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားကိုသံုးပါ။ CMS ကိုလည္းတပ္ဆင္ကာ ဖဲြ႔စည္းစီစဥ္ထားပါ။

DDOS ကို ကိုင္တြယ္ပံု

 • သင္၏ CMS တြင္ ၀ွက္ကြယ္မႈ (cache) ကို ေသခ်ာစြာ အသံုးျပဳပါ။ အကယ္၍သင္သည္ Wordpress ကို သံုးပါက WP အထူး Cache ေဆာ့ဖ္၀ဲအပိုကို သံုးရန္ EFF က အႀကံျပဳ ေထာက္ခံသည္။ Drupal တြင္ ရွိရင္းစြဲ Cache ရွိသည္။ ဤသည္မွာ ပမာဏႀကီးမားသည့္ ကူးလူးသြားလာျခင္းကို ကိုင္တြယ္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။
 • DDOSed ျဖစ္ပါက သင့္အား မွ်ေ၀လက္ခံမႈ ေပးသူက သင္၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာကို ထိန္းသိမ္းထားေပးႏိုင္ေကာင္း ေပးႏိုင္သည္။

ဥပမာ။ Dreamhost, Go Daddy, Yahoo, Host Gator, Bluehost, Just Host, iPage, FatCow

ကိုယ္ပိုင္စီစဥ္ဖန္တီးသည့္အင္တာနက္ဆာဗာမ်ား

အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား

 • သင္၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကို သင္ႀကိဳက္ ႏွစ္သက္သလို တိက်စြာ ဖဲြ႔စည္းႏိုင္သည္။
 • သင့္တြင္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈရွိပါက Varnish သို႔မဟုတ္ Squid တို႔ကဲ့သို႔ သတ္သတ္ မွတ္မွတ္ျဖစ္သည့္ ကိုယ္စား proxy ကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
 • သင့္တြင္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈရွိပါက အင္တာနက္ ဆာဗာ အမ်ားႀကီးထဲရွိ သင့္ အင္တာနက္ ႏႈန္းကို ျဖန္႔ျဖဴးေပးသည့္ ၀န္မွ်ေပးသည့္ အရာတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ႏိုင္သည္။ Facebook, Google ႏွင့္ Amazon တို႔ကဲ့သို႔ သံုးသူအလြန္ထူထပ္ သည့္ ႀကီးမားေသာ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားအေနျဖင့္ သံုးသူပမာဏ ထူထပ္ေနစဥ္တြင္ပင္ အသံုးျပဳမႈ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေနေစရန္ စီမံျခင္းျဖစ္သည္။

အားနည္းခ်က္မ်ား

 • ျပဳျပင္ရန္အတြက္ ကၽြမ္းက်င္သည့္ စနစ္စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား (SysAdmin) ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္သူမ်ားလိုအပ္သည္။
 • မွ်ေ၀လက္ခံျခင္း shared hosting ထက္ ပိုမို၍ ကုန္က်စရိန္မ်ားသည္။

တပ္ဆင္ရန္အတြက္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈလိုအပ္သည့္ အဆင့္။ ျမင့္မား။ ကၽြမ္းက်င္သူ စနစ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူတစ္ဦးႏွင့္ CMSကို မည္သို႔တပ္ဆင္စီစဥ္ဖ႔ြဲစည္းရမည္ကို သိရွိသူ တစ္ဦး ရွိရန္လိုအပ္သည္။

ဥပမာ။ Amazon EC2, Slicehost, datacenter

Base Cost of hosting ($/mo) DDoS Protection Services Website Suspension during Attacks Prohibits DDoS-attracting Activity Content Ristrictions Rating TOS links
Blogger* $0 N/A N N Green www.google.com/intl/en/policies/terms/
Wordpress* $0 N/A Unknown N Green en.wordpress.com/tos/
Yahoo Maktoob* $0 N/A N Unknown Red info.yahoo.com/legal/xe/yahoo/tos.html/
Tumblr* $0 N/A N N Green www.tumblr.com/policy
iPage $2.95 Inform of DDoS Y Y Y Green www.ipage.com/legal/
Host Gator $3.96 Inform of DDoS Y Y N Yellow www.hostgator.com/tos/tos.php
GoDaddy $4.24 Inform of DDoS Y N N Red www.godaddy.com/agreements/showdoc.aspx?pageid=TOU&ci=20801&app_hdr=0
Hostmonster $4.95 Inform of DDoS Y N Yellow www.hostmonster.com/cgi/info/terms.html
GreenGeeks $4.95 Inform of DDoS, mitigation tech Y N Yellow www.greengeeks.com/legal/tos.php
inmotion Hosting $5.95 Does not offer services Unknown Y Red www.inmotionhosting.com/policies.html
Bluehost $6.95 Inform of DDoS in large cases, mitigation of most cases Y N Yellow www.bluehost.com/cgi/info/terms.html
Dreamhost $8.95 Does not offer services Y N Green dreamhost.com/acceptable-use-policy/
Virtual Road $122 Inform of DDoS, custom mitigation tech packages N N Green www.greengeeks.com/legal/tos.php
AWS $0 first year, pay per hr after N N Green aws.amazon.com/aup/
Rackspace Pay per mb Does not offer services Y Y Red www.rackspace.com/information/legal/websiteterms/

* These are large webhosts that are unlikely to inform users of DDoS attack but whose infrastructure leaves them well-equipped to weather most such attacks.

JavaScript license information