Skip to main content

အရန္မ်ား - မူပိုင္ရွိသည့္အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

သင့္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္အား တိုက္ခိုက္လာမႈမ်ားႏွင့္ သင္ထည့္သြင္းထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္စီးသြားျခင္းမွ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ သင္ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏုိင္မွာျဖစ္ကာ အရန္အျဖစ္ ကူးယူထား ျခင္းအလုပ္ကို သင္အခ်ိန္မွန္လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္၊ ထိုပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သင္ျပန္လည္ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္သည္ အျခား စနစ္ တစ္ခုထဲသို႔ ပို႔ေဆာင္ထည့္သြင္း ျခင္းအားျဖင့္ သင့္အတြက္ တားဆီး ကာကြယ္ေပးမႈအတြက္ က်ရံႈးရျခင္းအေျခအေနမ်ိဳးမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ အရန္ ကူးယူထားရန္အတြက္ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းသည့္ လုပ္ငန္းမွာ အထူးမ်ားျပားတတ္ပါသည္၊ သို႔ေသာ္ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ရျခင္းသည္ ပါဝင္ေနသည့္ သင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံုး ဆံုးရံႈးသြားရျခင္းမ်ိဳးထက္ ပို၍ေကာင္းမြန္လွပါသည္။

မူပိုင္ရွိသည့္အင္တာနက္၀န္ဆာင္မႈ တစ္ခုအေပၚတြင္ သင့္၀က္ဘ္ဆိုဒ္ကို အရန္ျပဳလုပ္ရန္ သင့္စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ တင္ထားေသာစာမ်ားႏွင့္ ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို XML ဖိုင္တစ္ခုထဲသို႔ ပို႔လိုက္ပါ။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ထားျခင္းသည္ သင့္၀က္ဘ္ဆိုဒ္ရွိ စာသားမ်ားကိုသာ အရန္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။ သင္တင္ထားသည့္ ဓါတ္ပံုမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အျခားေသာ ပါ၀င္သည့္အရာမ်ား အရန္တြင္ မပါ၀င္ေပ။ သင္တင္ထားသည့္ ဓါတ္ပံုမ်ားအားလံုး အရန္တြင္ ပါ၀င္ေစရန္ သင့္ဆိုဒ္အား ထင္ဟပ္ျပသျခင္းျပဳလုပ္ထားျခင္းသည္ အလြယ္ကူဆံုးျဖစ္သည္။ (အေသးစိပ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။)

မွ်ေဝသံုးစြဲရေသာမူပိုင္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္စာမ်က္ႏွာတစ္ခုကို အရန္အျဖစ္ျပန္လည္ကူးယူထားမႈကို ျပဳလုပ္မည္ဆုိပါက၊ သို႔မဟုတ္ သင့္ကိုယ္ပိုင္ဆာဗာကို သင္ကိုယ္တုိင္ ၾကီးၾကပ္စီိစဥ္ေဆာင္ရြက္ေန သည္ဆိုပါက၊ သင့္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ျဖစ္လာရန္အတြက္ သင္ထည့္သြင္းထားသည့္ အေၾကာင္းအရာဖုိင္ မိတၱဴ မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားျပီး သင့္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္အတြင္းပါဝင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၏ လ်ပ္တစ္ျပက္ ကူးယူထိန္းသိမ္း ထားရမည္ျဖစ္သည္။

ေအာက္ပါလမ္းညြန္ခ်က္မ်ားသည္ အကယ္၍ Blogger, WordPress.com, Maktoob, LiveJournal, Tumblr, or Posterous တို႔မွ တင္ထားေသာ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားျဖစ္ပါက တင္ထားေသာ စာမ်ား၊ ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို အရန္ဖိုင္မ်ားအျဖစ္ကူးယူႏိုင္ရန္ အတြက္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအားလံုး ဤသို႕အျမဲတေစ လြယ္ကူႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔အျပင္ အရန္ ဖိုင္မ်ားကို အသံုးအ၀င္ဆံုးေသာ ပံုစံအခ်ိဳးအစား format ျဖင့္ အျမဲတေစ ကူးယူႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ တခါတရံ သင္၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ပင္ ထိုက့ဲသို႔ေသာ ျပသနာ ရွိေကာင္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အရန္ဖိုင္အျဖစ္ ကူးယူထားျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ စိတ္ကူးတစ္ ခုျဖစ္ျပီး ၄င္းကို ေနာက္မွ မူလအတိုင္း ျပန္လည္ လုပ္ယူႏိုင္ပါသည္။

Blogger

Blogger သည္ Google က စီမံသည့္ ဘေလာ့ဂ္ျပဳလုပ္ ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ အရန္တစ္ခု ျပဳလုပ္ ရန္အတြက္ ပထမဦးစြာ သင့္အေကာင့္ကို log in ၀င္လိုက္ ၿပီး dashboard သို႔ သြားပါ။ Dropdown menu တြင္ Settings ကို ႏွိပ္ပါ။

Settings ေအာက္ရွိ အျခားေသာ စာမ်က္ႏွာခြဲကို ႏွိပ္ပါ။

သင့္ဘေလာ့ဂ္ကို တင္ပို႔ရန္အတြက္Export Blog” ကို ႏွိပ္ပါ။ Blogger Atom ပံုစံအတြင္းသို႔ တင္ႏိုင္ေအာင္ Blogger က ခြင့္ျပဳၿပီး ၎ပံုစံသည္ သင့္ဆိုဒ္ရွိအေၾကာင္း အရာမ်ားကို အျခားဘေလာ့ဂ္ျပဳလုပ္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။

Download Blog ခလုတ္ကို ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ သင့္ဘေလာ့ဂ္ XML အရန္တစ္ခုကို ေဒါင္းလုဒ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

WordPress.com

WordPress.com သည္ ဘေလာ့ဂ္ျပဳလုပ္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး WordPress အရင္းအျမစ္ ေပၚတြင္ရွိသည္။ သင့္၀က္ဘ္ဆိုဒ္ကို အရန္ျပဳလုပ္လို ပါက log in ၀င္ၿပီး dashboard ကို ဦးစြာ သြားပါ။

Navigation ခလုတ္၏ ဘယ္ဘက္ေဘးတြင္ Tools ကို ႏွိပ္ပါ။ ၿပီးေနာက္ pop-up menu တြင္ Export ကို ႏွိပ္ပါ။

အခ်က္အလက္အားလံုးကို တင္ရန္အတြက္All content” ကို ေရြးပါ။ ၿပီးေနာက္ Download Export File ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သင္၏ WordPress ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ရွိ တင္ထားေသာစာမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကို အရန္ျပဳလုပ္ေပးမည္။ အကယ္၍ သင္သည္ သင့္၀က္ဘ္ဆိုဒ္အား WordPress.com မွ မိမိကိုယ္ကိုယ္ လက္ခံသည့္ WordPress ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တစ္ခုသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလိုပါက သင့္ဆိုဒ္တြင္ရွိသည့္ အရာအားလံုးကို ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ အလြယ္ကူဆံုးနည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

Maktoob

Yahoo Maktoob သည္ အာရပ္ကမၻာ၏ ဦးေဆာင္ ဘေလာ့ဂ္ျပဳလုပ္သည့္ ေနရာမ်ားထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ သင့္၀က္ဘ္ဆိုဒ္ကိုအရန္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ဦးစြာ log in ၀င္ၿပီး dashboard သို႔ သြားပါ။ သင့္၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စီမံရန္လုပ္ေဆာင္ရန္ အတြက္ إدارة المحتويات ကိုႏွိပ္ပါ။

ထို႔ေနာက္ တင္ပို႔သည့္စာမ်က္ႏွာသို႔ သြားရန္အတြက္ تصدير ကို ႏွိပ္ပါ။

သင့္၀က္ဘ္ဆိုဒ္ကို အရန္ အျဖစ္ သိမ္းဆည္းရန္ ေအာက္ဆံုးသို႔ ဆင္းကာ تحميل ملف التصدير ကို ႏိွပ္လိုက္ပါ။

သင္၏ အရန္သည္ WordPress XML document ျဖစ္ၿပီး Maktoob, WordPress.com သို႔မဟုတ္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ လက္ခံသည့္ WordPress ဆိုဒ္တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းလဲပို႔ႏိုင္သည္။

LiveJournal

LiveJournal သည္ သက္တမ္းအၾကာျမင့္ဆံုး ဘေလာ့ဂ္ ျပဳလုပ္သည့္ေနရာမ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤဆိုဒ္သည္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ တစ္လတာ ျပဳလုပ္ထားသည့္ တင္ထားေသာစာမ်ားကိုသာ တင္ပို႔ႏိုင္သည္။ အရန္ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ LiveJournal အေကာင့္ကို ၀င္ပါ။ ထို႔ေနာက္ သင္၏တင္ထားေသာစာမ်ားကို တစ္လၿပီးတစ္လ တင္ပို႔ရန္အတြက္ http://www.livejournal.com/export.bml  သို႔ သြားပါ။

yyyy” အကြက္တြင္ ခုႏွစ္ကို ထည့္ၿပီးmm” အကြက္တြင္ လကို ထည့္ပါ။ သင္ျပဳလုပ္ခဲ့သမွ် တင္ထားေသာစာမ်ား အားလံုးကို အရန္ျပဳလုပ္လိုပါက တစ္လခ်င္းစီ ျပဳလုပ္ရၿပီး သီးျခားဖိုင္မ်ားျဖင့္ သိမ္းဆည္းရပါမည္။ သင္၏ အရန္မ်ားကို LiveJournal က (csv) ပံုစံျဖင့္ သိမ္းေပးၿပီး spreadsheet ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားျဖစ္သည့္ LiberaOffice Calc သို႔မဟုတ္ Microsoft Excel သို႔မဟုတ္ XML document ျဖင့္ ျပန္ဖြင့္ႏိုင္သည္။

LiveJournal ေမးေနက်ေမးခြန္းျဖစ္သည့္ကၽြႏ္ုပ္၏ ဂ်ာနယ္ ေရးသားမႈမ်ားအားလံုးကို မည္သို႔ download လုပ္ရမည္နည္းက ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္၍ရသည့္ client အခ်ိဳ႕တြင္ အရန္အစီအစဥ္တစ္ခု ရွိေၾကာင္း ေထာက္ျပသည္။

Tumblr

Tumblr သည္ ေရပန္းစားသည့္ ဘေလာ့ဂ္ျပဳလုပ္ျခင္းကို လက္ခံသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယခုတြင္ ထိုေပါင္းကူးစနစ္ စာမ်က္ႏွာမွ သင့္ဘေလာ့ဂ္ကို တင္ပို႔ရန္ နည္းလမ္းမရွိေပ။ Tumblr က ၎၏ Goodies page တြင္ အရန္ကိရိယာတစ္ခုကို ေပးထားသည္။ သို႔ေသာ္ ၎သည္ လက္ရွိတြင္ Mac OS X အတြက္သာ ရႏိုင္သည္။

Tumblr ျဖင့္ API ေပါင္းကူးစနစ္တစ္ခုကို ၀င္ႏိုင္ၿပီး သင့္၀က္ဘ္ဆိုဒ္အတြက္ အရန္မ်ားျပဳလုပ္ေပးသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ scripts မ်ားကို ပ႐ိုဂရမ္မာမ်ားက ေရးေပး ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းကို အသံုးျပဳသူ အမ်ားစု၏ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈျဖင့္ မျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကေပ။ သို႔ေသာ္ tumblr2wp.com ကဲ့သို႔ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား က သင့္ Tumblr ဘေလာ့ဂ္ကို WordPress သို႔ ေျပာင္း ေရႊ႕ရန္ အကူအညီေပးႏိုင္သည္။

သင္၏ Tumblr ဘေလာ့ဂ္ နယ္ပယ္ domain အမည္ ထည့္ပါ။ သင့္ Settings ကိုေရြးၿပီး Export ကို ႏွိပ္ပါ။ WordPress သို႔ တင္သြင့္ႏိုင္သည့္ XML ဖိုင္တစ္ခုကို သိမ္းဆည္းေပးပါလိမ့္မည္။ WordPress သို႔ ေျပာင္းရန္ အစီအစဥ္ မရွိေသာ္လည္း ဤနည္းသည္ သင္၏ Tumblr ဘေလာ့ဂ္ကို အရန္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ခိုင္မာသည့္နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

Posterous

Posterous သည္ Tumblr ကဲ့သို႔ ေရပန္းစားသည့္ ဘေလာ့ဂ္ျပဳလုပ္သည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို အရန္ျပဳလုပ္ရန္ နည္းလမ္းရွိေပ။ Posterous ျဖင့္ API သို႔ ၀င္ႏိုင္ၿပီး သင့္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္အတြက္ အရန္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ scripts မ်ားကို ပ႐ိုဂရမ္မာမ်ားက ေရးေပး ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းကို အသံုးျပဳသူ အမ်ားစု၏ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈျဖင့္ မျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကေပ။ သင့္ Posterous ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ပံုမွန္ ထင္ဟပ္ျပသျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမွလႊဲ၍ အခ်က္အလက္မ်ားကို အရန္လုပ္ရန္ လြယ္ကူေသာ နည္းလမ္းမရွိပါ။

JavaScript license information