Skip to main content

အရန္မ်ား


Having trouble? Watch on YouTube instead

DDoS သို႔မဟုတ္ အျခားေသာတုိက္ခိုက္မႈမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ထားရမည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ သင့္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ပါဝင္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အခ်ိန္မွန္မွန္ အရန္အျဖစ္ကူးယူသြားရန္ လိုအပ္သည္ ဤသို႔ျဖင့္ ထိုပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သင္ျပန္လည္သိမ္းဆည္းထားႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ အျခား စနစ္ တစ္ခုထဲသို႔ ပို႔ေဆာင္ထည့္သြင္းႏုိင္သည္ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ မူပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္း အားျဖင့္ သင့္အတြက္ ကာကြယ္ေပးမႈ က်ရံႈးရျခင္းအေျခအေနမ်ိဳးမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ အရန္ကူးယူထားရန္အတြက္ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းသည့္ လုပ္ငန္းမွာ အထူးမ်ားျပားတတ္ပါသည္၊ သို႔ေသာ္ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ရျခင္းသည္ ပါဝင္ေနသည့္ သင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံုး ဆံုးရံႈးသြားရျခင္းမ်ိဳးထက္ ပို၍ေကာင္းမြန္လွပါသည္။

မူပုိင္ရွိသည့္အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈ တစ္ခုအေပၚတြင္ သင့္၀က္ဘ္ဆိုဒ္ကို အရန္ ျပဳလုပ္ရန္ သင့္စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ တင္ထားေသာစာမ်ားႏွင့္ ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို XML ဖိုင္တစ္ခုထဲသို႔ ပို႔လိုက္ပါ။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ထားျခင္းသည္ သင့္၀က္ဘ္ဆိုဒ္ရွိ စာသားမ်ားကိုသာ အရန္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။ သင္တင္ထားသည့္ ဓါတ္ပံုမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အျခားေသာ ပါ၀င္သည့္အရာမ်ား ဤအရန္တြင္ မပါ၀င္ေပ။ သင္တင္ထားသည့္ ဓါတ္ပံုမ်ားအားလံုး အရန္တြင္ ပါ၀င္ေစရန္ သင့္ဆိုဒ္အား ထင္ဟပ္ျပသျခင္းျပဳလုပ္ထားျခင္းသည္ အလြယ္ကူဆံုးျဖစ္သည္။

သင္သည္ မွ်ေ၀လက္ခံသည့္ အင္တာနက္၀န္ေဆင္မႈကိုအသံုးျပဳစဥ္ သို႔မဟုတ္ သင့္ကိုယ္ပိုင္ဆာဗာတြင္ စီမံျခင္းကို ျပဳလုပ္စဥ္ သင့္၀က္ဘ္ဆိုဒ္ကို အရန္ ျပဳလုပ္ရန္ သင့္၀က္ဘ္ဆိုဒ္ တြင္ရွိသည့္ ဖိုင္မ်ားအားလံုးကို ကူးယူၿပီး သင့္၀က္ဘ္ဆိုဒ္ database ကို snapshot အျဖစ္ ပံု႐ိုက္ကူး၍ သိမ္းဆည္းထားပါ။

သင္သည္ ကို္ယ္ပိုင္ ၀က္ဘ္ဆာဗာ ကိုသံုးပါက သီးျခား ဆာဗာတစ္ခုတြင္ အလိုအေလွ်ာက္အရန္တစ္ခု ထည့္ထား သင့္သည္။ ssh, scp, mysqldump ႏွင့္ crontab တို႔သည္ အသံုး၀င္သည္။ အလိုအေလွ်ာက္အရန္ျပဳလုပ္ပံု အဆင့္ဆင့္သည္ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ မပါ၀င္ပါ။

JavaScript license information