Skip to main content

آینه‌ها


Having trouble? Watch on YouTube instead

ایجاد یک آینه از وبسایت مانند تهیهی نسخهی پشتیبان نیست. زمانی که شما یک آینه از وبسایت خود تهیه میکنید، شما در واقع نسخهای از تمام فایلهایی که وبسایت شما را میسازند تهیه میکنید (این نسخه شامل تمام تصاویر، فایلهای CSS و JavaScript است). علاوه بر این، شما نسخههای static ای از فایلهای HTML خود نیز تهیه میکنید. بهاینترتیب شما بهراحتی میتوانید از دیگران بخواهید که آینهای از وبسایت شما را میزبانی کنند. یک آینه، برخلاف ِ نسخههای پشتیبان، دقیقا شبیه وبسایت شما است، اما مهم است که دقت داشتهباشید که یک آینه نسخهی کاملی نیست. آینه یک نسخهی ساکن است. این بدین معنی است که شما با آینه نمیتوانید کارهایی از قبیل وارد شدن، ویرایش پستها یا ارسال نظر را انجام دهید.

شما میتوانید یک آینه را روی انواع سرویسهای میزبان قراردهید. سریعترین و ارزانترین روش برای این‌کار، استفاده از یک میزبان رایگان مانند Blogger و Wordpress است.

زمانی که آینهای از یک وبسایت میسازید، هر صفحه یا پست در وبسایت را دانلود میکنید. برای وبسایتهای بزرگ، این میتواند بهمعنی فرستادن صدها یا هزاران درخواست به سرور باشد. چنین کاری ممکناست زمان یا پهنایباند زیادی بگیرد. برای وبسایتهای کوچک، چنین کاری باید نسبتا بهسرعت تمام شود.

GNU wget یک ابزار قوی برای تهیه‌ی آینه از یک وب‌سایت است. این ابزار را باید در خط فرمان استفاده کرد، با این‌حال استفاده از آن ساده است. از این ابزار می‌توان در بیشتر سیستم‌های عامل استفاده کرد. درعمل، خط فرمانی که شما استفاده خواهید کرد ظاهری شبیه این خواهد داشت،

wget -mkxKE -e robots=off http://www.example.org/

در خط فرمان ِ بالا، شما باید http://www.example.org/ را با نشانی وبسایت خود تعویض کنید. بقیهی گزینههایی که به wget دادهشدهاند، یعنی -mkxKE -e robots=off گزینههای ایدهآل برای تهیهی آینه از یک وبسایت هستند. شما میتوانید فهرست کاملی از گزینههای ممکن برای wget را در این نشانی ببینید: http://man.cx/wget

Wget آینه را در پوشهای که در آن قرار دارد ذخیره میکند. برای مثال، اگر شما wget را از روی desktop اجرا کنید و آینهای از www.gnu.org بسازید، این ابزار روی desktop شما شاخهای بهنام www.gnu.org میسازد که حاوی تمام فایلهای این آینه است. شما میتوانید فایلهای HTML این مجموعه را یک مرورگر وب باز کنید. فایل اصلی وبسایت به نام index.html ذخیره خواهد شد.

در اینجا دستورالعملهای مفصلتری برای استفاده از wget در سیستمعاملهای مختلف آمده است.

Microsoft Windows

شما میتوانید wget برای Windows را از این نشانی بگیرید: http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/wget.htm

برای اینکار، نسخهای را بگیرید که اینگونه معرفی شدهاست: Complete package, except sources. حالا آنچه دانلود کردهاید را روی کامپیوتر خود نصب کنید.

شما لازم است یک پنجرهی command prompt باز کنید که از آن بتوانید wget را اجرا کنید. باز کردن پنجرهی command prompt در نسخههای مختلف Windows کمی متفاوت است، اما، بهطور کلی، شما میتوانید لینک لازم را در این نشانی پیدا کنید: Start > Programs > Accessories > Command Prompt. تصویر زیر از Windows 7 برداشته شدهاست.

از شاخهی home کاربر شروع کنید. در Windows 7 این شاخه در این نشانی است: C:\Users\username. در Windows XP شاخهی home در این نشانی است: C:\Documents and Settings\username. به این ترتیب، زمانی که از وبسایت خود آینه میسازید، فایلها در desktop شما ذخیره میشوند.

این دستور را وارد کنید،

"C:\Program Files\GnuWin32\bin\wget.exe" -mkxKE -e robots=off http://www.example.com

در این مثال، C:\Program Files\GnuWin32\bin\wget.exe محلی است که در آن wget را نصب کردهاید. اگر این دستور کار نکرد، شما wget را در مسیر دیگری نصب کردهاید. درچنین وضعیتی C:\Program Files\GnuWin32\bin\wget.exe را با مسیر مناسب جایگزین کنید.

اگر ترجیح میدهید نسخهای از wget داشتهباشید که رابطکاربری نیز دارد، از HTTrack استفاده کنید.

Mac OS X

اگر از Mac OS X نسخههای Snow Leopard یا Lion استفاده میکنید، میتوانید wget را از Rudix بگیرید. شما میتوانید نسخهی قابلنصب wget برای Mac OS X، که پسوند.pkg دارد، را مستقیما از این نشانی بگیرید: https://code.google.com/p/rudix/wiki/wget.

یک پنجرهی terminal باز کنید. شما میتوانید ابزار Terminal را در این نشانی پیدا کنید: Applications > Utilities > Terminal. گزینهی دیگر جستجو کردن در Spotlight برای terminal است. زمانی که یک terminal را در Mac OS X باز میکنید، مسیر جاری شما همان home است، که در این نشانی قرار دارد: /Users/username. وارد کنید cd Desktop تا به شاخهی Desktop بروید. حالا آینهای که تهیه میکنید در desktop قرار خواهد گرفت. این تصویری از فرمانی است که برای تهیهی آینه از http://www.example.org استفاده خواهد شد.

GNU/Linux

تمام توزیعهای GNU/Linux با نسخهای از wget میآیند. این بهاین دلیل است که wget بخشی از پروژهی GNU است. اگر نسخهای که استفاده میکنید شامل نسخهای از wget نیست، میتوانید آن را از package manager خود نصب کنید. این تصویری از فرمانی است که برای تهیهی آینه از http://www.example.org استفاده خواهد شد.

JavaScript license information