Skip to main content

نسخه‌ی پشتیبان - سرویس‌های میزبان

شما میتوانید با تهیهی منظم نسخههای پشتیبان برای زمان حملهی احتمالی به وبسایت خود آماده شوید و از ایراد صدمهی دایمی به محتوای خود جلوگیری کنید. شما به کمک این نسخههای پشتیبان قادر خواهید بود که محتوای خود را بازیابی کنید یا درصورت ناتوانی ِ سرویس میزبان در محافظت شما، محتوی را به محیط دیگری منتقل کنید. معمولا بازیابی یک نسخهی پشتیبان کار پردردسری است، اما، بههرحال، چنین وضعیتی بهتر از این است که تمام محتوای خود را از دست بدهید.

برای ایجاد یک نسخهی پشتیبان از وبسایت خود روی یک سرویس میزبان، یک خروجی از همهی پستها، صفحات، و نظرات گذاشتهشده روی وبسایت خود، بهصورت یک فایل XML تهیه کنید. توجه به این نکته مهم است که چنین نسخهی پشتیبانی تنها متنهای موجود در وبسایت شما را درخود خواهد داشت. انواع دیگر ِ محتوای موجود در وبسایت شما، از جمله تصاویری که بارگذاری کردهاید، در این نسخهی پشتیبان وجود نخواهند داشت. سادهترین راه برای اطمینان از اینکه نسخهی پشتیبان کاملی از همهی تصاویر موجود در وبسایت خود تهیه کردهاید این است که یک آینه، mirror، از وبسایت خود بسازید. جزییات نحوهی اجرای این اقدامات در زیر بیان شدهاند.

برای تهیهی یک نسخهی پشتیبان از وبسایتی که از یک خدماتدهندهی جمعی استفاده میکند، نسخهای از تمام فایلهایی که در وبسایت مورد استفاده قرار گرفتهاند روی یک حافظهی جانبی یا سرور ِ دیگر تهیه کنید و از بانکهای اطلاعاتی مرتبط پشتیبان بگیرید.

دستورالعملهای بیانشده در زیر به شما کمک خواهند کرد که نسخهی پشتیبانی از پستها و نظرات روی وبسایتی که توسط یکی از سرویسهای Blogger، WordPress.com، Maktoob، LiveJournal، Tumblr یا Posterous میزبانی میشود تهیه کنید. لزوما همهی میزبانها انجام چنین کاری را بهصورت ِ ساده ممکن نمیکنند و نسخههای پشتیبان ِ تهیهشده لزوما مناسبترین ساختار را ندارند. با اینحال، این پیشنهاد خوبی است که چنین نسخههای پشتیبانی را برای بازیابی اطلاعات، در زمانی که اتفاقی برای وبسایت شما میافتد، تهیه و نگهداری کنید.

Blogger

Blogger یک سرویس وبلاگی است که توسط گوگل اداره میشود. برای تهیهی نسخهی پشتبیان در این سرویس، ابتدا وارد حساب خود بشوید و سپس به dashboard بروید. حالا در بین گزینههای Settings این‌‌گونه انتخاب کنید،

روی گزینهی Other کلیک کنید.

گزینهی Export Blog را انتخاب کنید تا یک خروجی از وبلاگ خود بگیرید. Blogger به شما اجازه میدهد که یک خروجی با فرمت Blogger Atom بگیرید. این خروجی را میتوان به سرویسهای دیگر وبلاگی وارد کرد.

با کلیک کردن روی Download Blog شما میتوانید نسخهی پشتیبانی با فرمت XML از وبلاگ خود تهیه کنید.

WordPress.com

WordPress.com یک سرویس وبلاگی است که روی زیرساخت ِ کدباز ِWordPress کار میکند. برای تهیهی نسخهی پشتیبان از وبسایت ِ خود، ابتدا در حساب کاربری خود وارد شوید.

نزدیک ِ پایین، روی گزینهی Tools، کلیک کنید و سپس در منویی که باز میشود Export را انتخاب کنید.

گزینهی All content را انتخابکنید که یک خروجی کامل ایجاد کنید. سپس روی دکمهی Download Export File فشار دهید. بهاینترتیب نسخهی پشتیبانی از همهی پستها، صفحهها، نظرها، و بقیهی اطلاعات موجود در وبسایت ِ مبتنی بر WordPress تهیه خواهدشد. اگر زمانی تصمیمگرفتید که وبسایت خود را از WordPress.com به سرور دیگری جابهجاکنید، این سادهترین روش برای انتقال اطلاعات است.

Maktoob

Maktoob یکی از ابزارهای وبلاگنویسی مطرح جهان عرب است که توسط یاهو ارایه میشود. برای تهیهی یک نسخهی پشتیبان از وبسایت خود، ابتدا با نام کاربری و اسم رمز خود وارد شوید. سپس روی إدارة المحتويات کلیک کنید تا وارد تنظیم محتوای وبسایت خود شوید.

حالا روی تصدير کلیک کنید تا وارد صفحهی خروجی شوید.

تا پایین صفحه بروید و سپس روی تحميل ملف التصدير کلیک کنید تا یک نسخهی پشتیبان از وبسایت شما تهیه شود.

فایل پشتیبانی که بهاین ترتیب تهیه میشود یک WordPress XML است که میتواند به Maktoob، WordPress.com یا یک وبسایت مبتنی بر WordPress روی سرور دیگری منتقل شود.

LiveJournal

LiveJournal یکی از قدیمیترین میزبانهای وبلاگنویسی است. متاسفانه، گزینهی تهیهی نسخهی پشتیبان در این وبسایت تنها به شما اجازه میدهد که پستهای یک ماه را در چنین نسخهای بگنجانید. برای تهیهی نسخهی پشتیبان، به LiveJournal لاگین کنید و به این آدرس بروید http://www.livejournal.com/export.bml. سپس از پستهای خود بهصورت ماهبهماه پشتیبان تهیه کنید.

شما باید سال را در قسمت yyyy و ماه را در قسمت mm وارد کنید. اگر میخواهید نسخهی پشتیبانی از همهی پستهایی که تابهحال نوشتهاید تهیه کنید، باید بهصورت دستی هر ماه را وارد کنید و نتیجه را در یک فایل جدا ذخیره کنید. LiveJournal نسخهی پشتیبان را بهصورت یک فایل comma-separated (csv) ذخیره میکند که شما میتوانید در نرمافزارهای spreadsheet مانند LibreOffice Calc یا Microsoft Excel باز کنید. شما میتوانید خروجی را بهصورت XML document هم باز کنید.

در قسمت سوالهای متداول LiveJournal، زیر عنوان How do I download all my journal entries?، نوشتهشدهاست که برخی ابزارهای مستقل (downloadable clients) قابلیت تهیهی نسخهی پشتیبان نیز دارند.

Tumblr

Tumblr یکی از میزبانهای مشهور وبلاگنویسی است. متاسفانه در رابط کاربری این سرویس، درحالحاضر، هیچ روشی برای خروجیگرفتن از وبلاگ شما وجود ندارد. Tumblr یک ابزار پشتیبانگیری در صفحهی Goodies page خود ارایه میدهد، اما این ابزار درحالحاضر تنها روی Mac OS X کار میکند.

Tumblr یک API ارایه میکند که برنامهنویسان بهکمک آن میتوانند مجموعه دستورالعملهایی برای پشتیبانگیری از وبسایت خود بنویسند. اما چنین کاری خارج از توان فنی بیشتر کاربران است. با اینحال، ابزارهایی برای کمک به مهاجرت از Tumblr به WordPress وجود دارند. یکی از این ابزارها tumblr2wp.com است.

نام دامنهی وبلاگ Tumblr را وارد کنید و تنظیمات را انتخاب کنید و سپس روی Export کلیک کنید. به این ترتیب یک فایل XML ساخته خواهد شد که میتواند به WordPress منتقل شود. حتی اگر قصد ندارید وبلاگ خود را به WordPress منتقل کنید، همچنان چنین کاری روش مناسبی برای تهیهی نسخهی پشتیبان از وبلاگ Tumblr شما است.

Posterous

Posterous یکی از ابزارهای وبلاگنویسی مشهور است که، مانند Tumblr، روشی برای تهیهی نسخهی پشتیبان از اطلاعات شما ارایه نمیدهد. Posterous یک API ارایه میکند که برنامهنویسان بهکمک آن میتوانند مجموعه دستورالعملهایی برای پشتیبانگیری از وبسایت خود بنویسند. اما چنین کاری خارج از توان فنی بیشتر کاربران است. هیچ روش سادهای برای تهیهی نسخهی پشتیبان از یک وبسایت مبتنی بر Posterous، بهجز تهیهی آینه از آن در فاصلههای منظم، وجود ندارد.

JavaScript license information