Skip to main content
Podcast Episode: How private is your bank account?

Deeplinks Blog

Deeplinks Blog

مولد دستورالعمل‌های Certbot در حال حاضر به زبان فارسی نیز موجود است

ابزار Certbot که متعلق به بنیاد مرزهای الکترونیک (EFF) می‌باشد به خودکارسازی گواهی‌های TLS/SSL برای سرورهای اینترنتی کمک می‌کند و باور ما این است که این باید یک حق جهانی باشد. Certbot یک پروژه آزاد و ابزار نرم‌فزاری منبع آزاد برای استفاده خودکار از گواهی‌های Let’s Encrypt می‌باشد و...

Pages

Back to top

JavaScript license information